WEB LINKAnnouncement Information

Kết quả cuộc họp đồng cổ đông thường niên 2024

Vào lúc 8g30’ ngày 10 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Văn phòng Công ty.


 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi An Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.


 

Thông báo về việc sửa đổi, ban hành Quy chế của Công ty

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Sonadezi An Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 153A/NQ-SZA-HCNS ngày 22/4/2021


 

Kết quả cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Vào lúc 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty, địa chỉ 113 -116, C2, Đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai