QUẢNG CÁOThông báo thông tin

Thông báo nhận tiền cổ tức năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình sửa đổi, bổ sung ngày 17/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2019

 

Kết quả cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Vào lúc 8h00 ngày 19 tháng 04 năm 2019, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Văn phòng Công ty, địa chỉ 113 -116, C2, Đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.


 

Thông báo nhận tiền cổ tức năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình sửa đổi, bổ sung ngày 17/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/04/2018.

 

Quy chế nội bộ về quản trị của công ty cổ phần Sonadezi An Bình

Ban hảnh lần thứ 1, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 4 năm 2018


 

Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Vào lúc 8h00 ngày 17 tháng 04 năm 2018, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  tại Văn phòng Công ty, địa chỉ 113 -116, C2, Đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 


 

Thông báo nhận tiền cổ tức năm 2016

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sonadezi An Bình.
-  Căn cứ Biên bản kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty ngày 27/4/2017, về việc chia cổ tức năm 2016.

 

Kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Lúc 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2017, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức kỳ họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2017  tại 113 -116, C2, Đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai