QUẢNG CÁOThông tin cổ đông

Kết quả cuộc họp đồng cổ đông thường niên 2024

Vào lúc 8g30’ ngày 10 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Văn phòng Công ty.


 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi An Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.