QUẢNG CÁOThông tin cổ đông

Thông báo nhận tiền cổ tức năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình sửa đổi, bổ sung ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020 ngày 10/9/2021,

 

Thông báo về việc sửa đổi, ban hành Quy chế của Công ty

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Sonadezi An Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 153A/NQ-SZA-HCNS ngày 22/4/2021


 

Kết quả cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Vào lúc 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty, địa chỉ 113 -116, C2, Đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


 

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi An Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.


 

Thông báo nhận tiền cổ tức năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình sửa đổi, bổ sung ngày 15/4/2020;
- Căn cứ Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/4/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty vào ngày 18/6/2020,

 

Kết quả cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Vào lúc 8h00 ngày 15 tháng 04 năm 2020, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Văn phòng Công ty, địa chỉ 113 -116, C2, Đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.