QUẢNG CÁOThông tin cổ đông

Thông báo phát hành cổ phiếu

Căn cứ Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Công ty CP Sonadezi An Bình.


 

Thông báo nhận tiền cổ tức năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2022;
- Căn cứ Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021 ngày 19/7/2022,

 

Kết quả cuộc họp đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022

Vào lúc 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2022, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Văn phòng Công ty, địa chỉ 113 -116, C2, Đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


 

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi An Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.


 

Thông báo nhận tiền cổ tức năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình sửa đổi, bổ sung ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020 ngày 10/9/2021,

 

Thông báo về việc sửa đổi, ban hành Quy chế của Công ty

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Sonadezi An Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 153A/NQ-SZA-HCNS ngày 22/4/2021


 

Kết quả cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Vào lúc 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty, địa chỉ 113 -116, C2, Đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai