QUẢNG CÁOThông tin cổ đông

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi An Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.


 

Thông báo nhận tiền cổ tức năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình sửa đổi, bổ sung ngày 15/4/2020;
- Căn cứ Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/4/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty vào ngày 18/6/2020,

 

Kết quả cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Vào lúc 8h00 ngày 15 tháng 04 năm 2020, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Văn phòng Công ty, địa chỉ 113 -116, C2, Đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.


 

Thông báo khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tổ chức Đại hội đổng cổ đông.

Xem Thông báo ở đây