QUẢNG CÁOThông tin cổ đông

Thông báo nhận tiền cổ tức năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2022 ngày 05/10/2023,

 

Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Vào lúc 8h30 ngày 21 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Văn phòng Công ty.


 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi An Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.


 

Thông báo phát hành cổ phiếu

Căn cứ Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Công ty CP Sonadezi An Bình.


 

Thông báo nhận tiền cổ tức năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2022;
- Căn cứ Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021 ngày 19/7/2022,