QUẢNG CÁOThông tin cổ đông

Thông báo nhận tiền cổ tức đợt 1 năm 2011

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sonadezi An Bình.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/8/2011, về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011.