QUẢNG CÁOThông tin cổ đông

Kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Lúc 8h00 ngày 20 tháng 04 năm 2016, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức kỳ họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2016  tại 113 -116, C2, Đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


 

Thông báo nhận tiền cổ tức năm 2014

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sonadezi An Bình.
- Căn cứ Biên bản kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty ngày 22/4/2015, về việc chia cổ tức năm 2014.

 

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 22/04/2015 tại hội trường Công ty. Đến dự đại hội có lãnh đạo Công ty CP Sonadezi An Bình và 26 cổ đông đang nắm giữ 3.005.045 cổ phần (tương ứng với 96,55% tổng số cổ phần của Công ty).