QUẢNG CÁOThông tin cổ đông

Thông báo nhận tiền cổ tức năm 2016

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sonadezi An Bình.
-  Căn cứ Biên bản kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty ngày 27/4/2017, về việc chia cổ tức năm 2016.

 

Kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Lúc 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2017, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức kỳ họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2017  tại 113 -116, C2, Đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


 

Thông báo nhận tiền cổ tức năm 2015

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sonadezi An Bình.
- Căn cứ Biên bản kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty ngày 20/4/2016, về việc chia cổ tức năm 2015.

 

Kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Lúc 8h00 ngày 20 tháng 04 năm 2016, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức kỳ họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2016  tại 113 -116, C2, Đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai