QUẢNG CÁOQuá trình phát triển

3/08/1977

 

Xí nghiệp Xây lắp công nghiệp Đồng nai, thuộc Công ty Công nghiệp Đồng nai, được thành lập theo quyết định số: 69/QĐ-UB ngày 23/08/1977 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tiền thân là Phòng kiến thiết cơ bản trực thuộc nhà máy Tổng hợp chế biến Gỗ Tân Mai.

 

28/01/1992

 

Sáp nhập vào Công Ty Phát Triển KCN Biên Hòa

 

07/01/2000

 

Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty Cổ phần Xây dựng SONADEZI (SONACONS) từ việc cổ phần hóa Xí nghiệp xây lắp công nghiệp trực thuộc Công ty Phát Triển KCN Biên Hòa

 

14/07/2003

 

Tổ chức quốc tế AFAQ đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 9001:2000

 

30/03/2010

 

Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần SONADEZI AN BÌNH (gọi tắt là SZA)

 

26/12/2012

 

Tổ chức quốc tế BCVH SAS UK BRANCH đánh giá và cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý tổ chức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 

17/12/2015

 

Tổ chức quốc tế BCVH SAS UK BRANCH đánh giá và cấp giấy tái chứng nhận hệ thống quản lý tổ chức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 

13/09/2018

 

Tổ chức quốc tế BCVH SAS UK BRANCH đánh giá nâng cấp hệ thống và cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý tổ chức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015