QUẢNG CÁOQuá trình phát triển

23/08/1977

 

Xí nghiệp Xây lắp công nghiệp, thuộc Sở Công nghiệp Đồng Nai, được thành lập theo quyết định số: 69/QĐ-UB ngày 23/08/1977 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

 

28/01/1992

 

Sáp nhập vào Công Ty Phát Triển KCN Biên Hòa theo Quyết định số: 123/QĐ.UBT ngày 28/01/1992 của UBND tỉnh Đồng Nai.

 

07/01/2000

 

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng SONADEZI ( gọi tắt là SONACONS)

 

14/07/2003

 

Tổ chức quốc tế AFAQ đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 9001:2000

 

30/03/2010

 

Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần SONADEZI AN BÌNH (gọi tắt là SZA)

 

26/12/2012

 

Tổ chức quốc tế BCVH SAS UK BRANCH đánh giá và cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý tổ chức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 

17/12/2015

 

Tổ chức quốc tế BCVH SAS UK BRANCH đánh giá và cấp giấy tái chứng nhận hệ thống quản lý tổ chức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 

13/09/2018

 

Tổ chức quốc tế BCVH SAS UK BRANCH đánh giá nâng cấp hệ thống và cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý tổ chức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015